ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 เป้าหมาย/ภาระหน้าที่


เป้าหมายในการจัดการศึกษา

1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย
5. ชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ครูมีพัฒนาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มสาระ
    และทุกชนิดกีฬา
7. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เป็นระบบและนำผลมาใช้ปรับการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
    อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ทักษะทางการกีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระเพิ่มสูงขึ้น
9. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารการจัดการที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ
10. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ
11. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่ดีและนำผลการนิเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนได้
     ตามสภาพจริง
12. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน


ภาระหน้าที่

1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหลักสูตร
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
2. ดำเนินการเตรียมแผนการฝึกซ้อมของนักกีฬาโดยต้องมีแผนการฝึกซ้อมทั้งนักกีฬาใหม่และเก่า
3. เขียนแผนการฝึกซ้อมรายปี รายสัปดาห์ นำส่งฝ่ายวิชาการโดยดำเนินการดังนี้
           3.1 แผนการฝึกซ้อมรายปี นำส่งก่อนปิดภาคเรียน
           3.2  แผนการฝึกซ้อม รายสัปดาห์ นำส่งทุกศุกร์
4. ตรวจสอบและตรวจเช็คการฝึกซ้อมของนักกีฬาทุกวันและบันทึกสถิติการฝึกซ้อมในแบบสำรวจ
    เป็นประจำทุกเดือน
5. แจ้งฝ่ายวิชาการและผู้บริหารในกรณีนักกีฬาไม่ทำการฝึกซ้อม
6. ครูควบคุมดูแลความประพฤตินักกีฬาในความรับผิดชอบของตนรวมทั้งส่งเสริมให้อยู่ในระเบียบ
    วินัยของโรงเรียน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะกับการเป็นนักกีฬา
7. ควบคุมและดำเนินการวางแผนแข่งขันให้กับนักกีฬา ควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้ง
    รายงานผลการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบหลังจากการแข่งขันเสร็จ
8. พิจารณาให้นักเรียนปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเรียนหากมีความจำเป็นไม่สามารถพัฒนานักเรียน
    ต่อไปได้
9. กำหนดแบบทดสอบนักเรียนที่จะรับเข้าใหม่
10. กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบการพัฒนาของนักกีฬา
11. บันทึกการฝึกซ้อมของนักเรียนในแต่ละวันเพื่อประเมินนักเรียน
12. จัดเตรียมวัสดุ– อุปกรณ์ในการฝึกซ้อมให้พร้อมและเพียงพอสำหรับการฝึกซ้อมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com