ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน


           
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยการปฏิบัติตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ได้กำหนดไว้ในมาตรา  49  ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ทั้งนี้ต้องคำนึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรค 4  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถพิเศษทางกีฬาให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2551 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความถนัด และมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ให้เต็มศักยภาพถึงขีดสุด พร้อมกับพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา                

          สามารถผลิตและเตรียมนักกีฬาในสังกัดที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนหลักสูตรความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ  ที่ทำการชั่วคราวโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)) มีนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน โดยมี นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี และนายไพโรจน์ ตุ้มภู่ เป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายสุรชัย คิวเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

           ปัจจุบันปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวนทั้งสิ้น 165 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 139 คน นักเรียนหญิง จำนวน 26 คน บุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย พนักงานครู จำนวน 15 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 คน พนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน โดยมีนายสุรชัย คิวเจริญเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล มวยไทยสมัครเล่น เซปักตะกร้อ จักรยาน ฟุตซอล  และเทควันโด


           เนื่องจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาที่จัดตั้งตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษคือ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเช่นเดียวกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com