ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 บุคลากรในโรงเรียน


ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
นายจักรพันธุ์  พงศ์พิทักษ์
ครู คศ.1
นายชาตรี  บัวหยู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายโชติพันธ์  ปาละวงศ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอล
นายจารุวัตร  ม่วงยัง
ครูฝึกสอนกีฬาเทควันโด
นายมนตรี  รุณรู้รอบ
คนงาน
นายขจรศักดิ์  ไพฑูรย์
พนง.ขับรถยต์
นางจงกลณีย์  นุ้ยไม
แม่ครัว
นายประยุร  เขียดนุ้ย
พนง.ขับรถยนต์ (ช่วยราชการ)
นายสันติพงศ์  แพวิเศษ
จนท.ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
นายพิริยะ  ชาญพล
อาจารย์พิเศษสอนฟุตบอล
นายศิริโรจน์  ดาราสุริยงค์
ครูผู้สอนกีฬากรีฑา
นายพรเทพ  นราพงศ์
จนท.ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
นางสาวนฤมล  ชูเมฆ
ครู คศ.1
นางสาวธิดาวรรณ์  เกิดเกลื่อน
ครู คศ.1
นางศิริพร  พงศ์พรหม
ครู คศ.1
นางพัชณี  ศรีนาคนิล
ครู คศ.1
นางสาวอาทิตยา  บ่อหนา
ครู คศ.1
นางสาวกุลฎา  โนวัฒน์
ครู คศ.1
นายณัฐนันท์  ปรีชากาญจนดิษฐ์
ครู คศ.1
นางปราชญ์ศิลป์  ศักดิ์ดาวรรณ์
ครู คศ.2
นายกิตติ  รักราวี
ครู คศ.3
นางสาวดวงพร  นวลศรี
ครู คศ.1
นางกุสินา   รอดทอง
ครู คศ.1
นางสาวพัชรี  โกละกะ
จนท.ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
นางกาญณิกา  รัตน์สุวรรณ
ครู คศ.1
นายชาตรี  ฆ้องฤกษ์
ผู้ช่วยครูมัธยม
นายคัมภีรนาท  นวนหนู
ครู คศ.1
นางกัญญารัตน์  ภักดี
จนท.ประจำหอพักหญิง
นายสุริยา  แซ่อุ้ย
ครูผู้สอนกีฬากรีฑา
นางนงนุช  รักษานุ่น
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางปาริฉัตร  ขาวเขียว
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
นายจีระศักดิ์  ลิ้มโป
เจ้าหน้าที่ประจำหอพักชาย
นางสาวอังคนา  รุณรู้รอบ
แม่ครัว
นางแสงทอง  อินทยา
แม่บ้าน
นางนภวรรณ  จันทร์เพ็ญมงคล
แม่บ้าน
นายณัฐวุฒิ  อ้นทอง
เจ้าหน้าฝึกสอนกีฬามวยไทยโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com