ข้อมูลโรงเรียน

  หน้าแรก
.............................................
  ข้อมูลโรงเรียน
.............................................
  ประวัติการก่อตั้ง
.............................................
  อัตลักษณ์สถานศึกษา
.............................................
  ปรัญญาการจัดการศึกษา
.............................................
  ธงและตราสัญลักษณ์
.............................................
  เพลงประจำโรงเรียน
.............................................
  เป้าหมาย/ภาระหน้าที่
.............................................
  อาคารสถานที่
.............................................
  ติดต่อโรงเรียน
.............................................

  เมนูโรงเรียน

  หลักสูตรที่เปิดสอน
.............................................
  ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
.............................................
  ระเบียบโรงเรียน
.............................................
  ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
.............................................
  ปฏิทินกิจกรรม
.............................................
  ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์
.............................................
  ภาพกิจกรรม
.............................................
  สมุดเยี่ยม
.............................................
  วิดีโอแนะนำโรงเรียน
.............................................

  โครงสร้างบริหารงาน


  คณะผู้บริหาร
.............................................
  บุคลากร
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
.............................................
  ฝ่ายประกันคุณภาพ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานแผนฯ
.............................................
  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
.............................................
  ฝ่ายพัฒนากีฬา
.............................................
  คณะกรรมการสถานศึกษา
.............................................
  ผู้ปกครองเครือข่ายและครู
.............................................
  คณะกรรมการนักเรียน
.............................................


 

 


QR - Code สำหรับ Facebook
 สภานักเรียน


นายวุฒิชัย    ณ นคร
ประธานนักเรียน
   
นายอมเรศ      กาญจนะ
นางสาวปานทิพย์      คงทอง
รองประธานฝ่ายพัฒนากีฬา
รองประธานฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
นางสาวพัชราภรณ์      แซ่เจีย
นายณภัทธ     แก้วบรรจักร
รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
รองประธานฝ่ายวิชาการ
   
 
นายอดิศร     บุญมาศ
 
รองประธานฝ่ายปกครอง
 


   ฝ่ายสนับสนุน


นายณัฐวุฒิ     อโนทัย
เด็กหญิงจีราพร     แซ่จิ้ว
ประชาสัมพันธ์
เหรัญญิก
   
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    รักษาพราหมณ์
เด็กชายวีรภัทร    แป้นคง
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
 
เด็กหญิงเกศกนก   แก้วหนู
 
ผู้ช่วยเลขานุการ
 

   คณะกรรมการนักเรียน


เด็กชายพรเทพ    สินน้อย
เด็กชายดาวน้อย      หลายคำพอง
ฝ่ายพัฒนากีฬา
ฝ่ายพัฒนากีฬา
   
เด็กชายรามปกรณ์   หัสดงค์
เด็กชายกู้เกียรติ     โอชาพงศ์
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
   
เด็กชายศักรินทร์    ดิษฐ์สุวรรณ
เด็กหญิงกนกพร      นวลขาว
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน
   
นายกาสมิน    เหล่าเส็น
เด็กชายอลงกรณ์      วิเชียร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
   
 
นายธนทัต    ทองใบใหญ่
 
ฝ่ายปกครอง
 


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
  โรงเรียนเทศบาล 1
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 4
    (วัดโพธาวาส)
.............................................
  โรงเรียนเทศบาล 5
.............................................

แหล่งเรียนรู้
สำหรับครู-นักเรียน
  วิชาการดอทคอม
.............................................
  ไทยกู๊ดวิว
.............................................
  ครูบ้านนอกดอทคอม
.............................................
  ศูนย์รวมสื่อกระทรวงศึกษาธิการ
.............................................
  สมศ
.............................................
  ราชบัณฑิตยสถาน
.............................................

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 


 
 
 
 
 

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน  
 


โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | Suratthani Municipality Sports School
เลขที่ 45/113 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-7731-0799 มือถือ 08-3691-9393 อีเมล์ champ_smss@hotmail.com